Föreningens årsmöte samlade 22 medlemmar. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2015. Årsmötet beslutade att styrelsen ska gå vidare med planer på bryggor anpassade för funktionsnedsatta,  inköp av ny förvaringscontainer, lösning för omklädningsrum samt att undersöka lösningar för nytt låssystem. Beslut togs om att behålla oförändrade medlems-, kanotplats-, kanothyres- och nyckelavgifter.

Till styrelseledamöter valdes kassör Robert Elm på två år, ordinarie ledamöter Johan Norin och Mikael Morberg på två år, fyllnadsval för ordinarie ledamot Thomas Zachrisson på ett år suppleant Mikael Bodner och Staffan Wallström. Justerat protokoll från årsmötet kommer att publiceras på hemsidan.