Tillträde till området och ansvar

 • Vuxen medlem får ta med sig 4 gäster, dock max 4 gäster per familj.
 • Ungdom 16-17 år får ta med sig 2 gäster.
 • Ungdomar under 16 år får inte ta med gäster och får inte vistas på området utan ansvarig vuxen.

Grindar skall alltid hållas stängd och låst, även då personer finns på området. Undantag från detta ges endast då föreningen har organiserad aktivitet såsom prova-på-paddling, medlemspaddling, tävling-/arbetsdagar.

Containrar samt paddel och flytvästförråd, ska hållas låsta. Vänligen lås dessa så snart du hämtat ut eller återlämnat utrustning.

Bilar lämnas i möjligaste mån på stora parkeringen, ute vid vägen.

Nyckelinnehav

 • Endast medlemmar får ha tillgång till nyckel till kanotplatsen.
 • Nyckelinnehavaren får inte lämna området när gäster finns kvar.
 • Målsman ansvarar för nyckel och för eventuella skador som barn och ungdomar orsakar.

Grillning/eldning och sophantering

På klubbplatsen råder generellt eldningsförbud, pga. att båtklubben ligger ”väggivägg” med oss och förvarar eldfarligt materiel.

Ta med skräp och tomma påsar/förpackningar hem. På klubbplatsen finns det ingen soptunna.

Bryggan

Den långa kanotbryggan är endast avsedd för kajaker och bad. Bryggan är inte dimensionerad för förtöjning av båtar.

Området och bryggan är avsett för TKFs medlemmar och vår verksamhet. Bryggan får användas för badning, men kanotister har företräde. Detta för att ge plats vid i och urstigning.

Solning och picknic

Solning och picknic är endast tillåtet inom de markerade ytorna på bilden nedan. Inga handdukar eller filtar på den långa kanotbryggan, trädäcket utanför caféet eller vid kanotbockarna.

Paddling

För att du som medlem skall få använda föreningens kanoter krävs att du deltagit på minst en medlemspaddling. Detta gäller även familjemedlemmar.

Som medlem har du tillgång till föreningens alla kanoter och SUP-brädor. Dessa får användas fritt i närområdet. De flesta är inte bokningsbara, ”Först till kvarn” gäller.

Föreningens havskajaker och forskanoter kan bokas/hyras upp till 5 dygn. Får då transporteras till annan plats.

Allmänt

 • Kanoter och SUP-brädor ska torkas av och återlämnas på avsedd plats i container så snart som möjligt efter användande
 • Kanoternas stabilitet är klassificerad från 1 till 11, där 11 är de stabilaste kanoterna och lämpliga för nybörjare.
 • Alla TKFs kanoter och SUP-brädor är märkta med gul etikett i aktern med info om namn, nummer, stabilitet, lämplig vikt och längd på paddlaren.
 • Endast kanoter och SUP-brädor med gul etikett får användas, övriga är privata.
 • Kajaker med underliggande roder ska alltid läggas så att rodret ligger fritt och inte mot mark eller brygga. I container förvaras alla kajaker med aktern och rodret utåt.
 • En vattenfylld kajak ska tömmas i vattnet innan den lyfts upp.
 • Alla kajaker ska finnas tillgängliga vid start av planerad aktivitet som Prova-på, klubbtävlingar och utbildningar.
 • Beakta den gyllene regeln vid vattensport KUS = Kunskap, Utrustning, Sällskap.
 • Flytväst ska bäras vid alla TKFs aktiviteter. Flytväst rekommenderas vid all paddling!
 • Vid paddling i kallt vatten, under 10 grader: Välj en stabil kajak, paddla nära land, ta med ombyte och mobil, paddla i sällskap.
 • Kolla alltid att kajaken är hel. Hittar du något fel, skriv kajakens nummer och fel på listan i paddel/flytvästförrådet.

Uthämtning av utrustning

 1. Öppna container och ta fram den kajak du avser använda och lägg den på bockarna. Notera vilket nummer kajaken har.
 2. Stäng och lås containern.
 3. I paddel/flytvästförrådet antecknar du ditt namn och kajakens nummer i loggboken.
 4. Välj lämplig paddel/flytväst och eventuellt kapell.
 5. Lås paddel/flytvästförrådet.

Återlämning av utrustning

 1. Töm kajaken på eventuellt vatten, lyft upp och lägg på bockarna.
 2. Öppna containern.
 3. Torka av kajaken/SUP-brädan in- och utvändigt med handdukarna som finns i containern.
 4. Lägg in kajaken/SUP-brädan på avsedd plats enligt märkning.
 5. Häng upp blöta handdukar på kajakerna i containern.
 6. Lås containern
 7. I paddel/flytvästförrådet stryker du ett streck över ditt namn och kajakens nummer.
 8. Flytväst hängs på galge på avsedd plats enligt viktklass. Kapell vänds ut och in och hängs på avsedd plats.
 9. Lås paddel/flytvästförrådet

Följebåten

Föreningens följebåt är en del av vår säkerhetsutrustning och får endast användas till planerade föreningsaktiviteter och vid räddning. 

Utegymmet

 • Utegymmet är till för alla våra medlemmar.
 • Ungdomar under 18 år använder vikterna endast med förälder på plats.

Innan du lämnar klubbplatsen

 • Se till att ingen utrustning ligger kvar ute.
 • Vi är ALLA ansvariga för att sköta vår klubbplats samt utrustning och se till att inte obehöriga har tillträde till området.
 • Ansvaret att låsa får inte överlåtas på någon annan om man inte först kontrollerat att det är en medlem med egen nyckel. Denna person måste då uttryckligen ta över ansvaret att låsa containrar, paddel och flytvästförrådet samt grindar.
 • Innan du låser kontrollera att belysningen är avslagen.
 • Vid låsning av containrarna är det viktigt att se till att låsbommen verkligen blir fastlåst. Kontrollera genom att prova att lyfta av låsbommen.
 • Håll kanotplatsen ren och ta med ditt skräp hem. Föreningen har ingen sophämtning.
 • Låt oss hjälpas åt att hålla kanotplatsen ren och i gott skick.

Toaletten

Toaletten ska alltid lämnas låst.

Bryggan

Bryggan är endast avsedd för kajaker och bad. Bryggan är inte dimensionerad för förtöjning av båtar.

Området och bryggan är avsett för TKF:s medlemmar och vår verksamhet. Bryggan får användas för badning, men kanotister har företräde. Detta för att ge plats vid i och urstigning.

Följebåten

Föreningens följebåt är en del av vår säkerhetsutrustning och får endast användas till planerade föreningsaktiviteter och vid räddning. 

Vid paddling

 • Innan du paddlar antecknar du ditt namn och kanotens nummer i loggboken, gäller även gäster. – Barn under 16 år får endast paddla i vuxet sällskap.
 • Beakta den gyllene regeln vid vattensport KUS = Kunskap, Utrustning och Sällskap.
 • Flytväst skall bäras vid alla av Tullinge kanotförening (TKF) organiserade aktiviteter såsom prova-på-paddling, medlemspaddling, ungdomsverksamhet, tävlingar m.m. Flytväst rekommenderas även vid all övrig paddling.
 • Vid paddling i kallt vatten(vattentemperatur under 10 grader): Välj en stabil kajak, paddla nära land, ta med ombyte och mobil, paddla med sällskap.
 • Kolla alltid att kanoten är hel. Hittar du något trasigt så skriv ner felet och kanotens nummer på listan ”anmärkningar på kanot” som hänger på anslagstavlan.
 • Kajaker skall tömmas på vatten, saker och torkas av efter användning samt läggas in på avsedd plats.
 • Flytvästar samt kapell skall hängas upp på galge och på avsedd plats efter användning. Kapell ska vändas ut och in så att de kan torka lättare.
 • Kajaker skall alltid läggas så att rodret ligger fritt och inte mot mark eller brygga. I containern förvaras alltid kajakerna med rodret utåt.
 • En vattenfylld kajak skall tömmas i vattnet innan den lyfts upp på bryggan eller land.
 • Alla kajaker skall finnas på plats vid start av planerad aktivitet som prova-på-paddling, klubbtävlingar och instruktioner.

Utegymet

 • Utegymmet är till för alla våra medlemmar.
 • Skivstång/vikter hämtas och lämnas i rummet innanför omklädningsrummet/flytvästrummet.
 • Ungdomar under 18 år använder vikterna endast med förälder på plats.

Innan du lämnar klubbplatsen

 • Se till att ingen utrustning ligger kvar ute.
 • Vi är ALLA ansvariga för att sköta vår klubbplats samt utrustning och se till att inte obehöriga har tillträde till området.
 • Ansvaret att låsa får inte överlåtas på någon annan om man inte först kontrollerat att det är en medlem med egen nyckel. Denna person måste då uttryckligen ta över ansvaret att låsa containrar och grind.
 • Innan du låser kontrollera att belysningen är avslagen.
 • Vid låsning av containrarna är det viktigt att se till att låsbommen verkligen blir fastlåst. Kontrollera genom att prova att lyfta av låsbommen.
 • Håll kanotplatsen ren och ta med ditt skräp hem. Föreningen har ingen sophämtning.
 • Låt oss hjälpas åt att hålla kanotplatsen ren och i gott skick.

Toaletten

Toaletten ska alltid lämnas låst, toalettnyckeln finns och återlämnas i flytvästförrådet.

Har du frågor eller vill lämna synpunker på Klubbplatsen, hör av dig till: es.to1716147167nakeg1716147167nillu1716147167t@nes1716147167leryt1716147167s1716147167