Kallelse till årsmöte 2022 för Tullinge Kanotförening lördag 12 Mars kl 17.00

Nu försöker vi med ett årsmöte och middag efteråt, som vi brukar.

Årsmötet hålls på Elgentorp (PRO,s stora röda trähus). Därefter tar vi en tipspromenad, ner till Indiska restaurangen NamNam i Akvarellen. Där bjuds det på Indisk Buffe´ med trevlig samvaro.
Kostnad 100:- för maten, betalas till bg. 5550-3023. Dricka köper var och en själv i baren.

Anmäl senast 10 mars till es.to1716127359nakeg1716127359nillu1716127359t@nes1716127359leryt1716127359s1716127359, om ni är med på Buffén.
Förslag till föredragningslista bifogas, samt verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Motioner från medlemmar som ska behandlas under årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast den 4 Mars.

Förslag föredragningslista: Årsmöte för Tullinge kanotförening 12 Mars 2022

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen.
 10. Beslut om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 14. Behandling av styrelsens förslag respektive av i rätt tid inkomna motioner.
 15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.
 16. Val av
  1. Ordförande, 1 år
  2. Tre ordinarie ledamöter, 2 år
  3. En ordinarie ledarmot, fyllnadsval 1 år
  4. En suppleant, 1 år
  5. Två Revisorer, 1 år
  6. Två Valberedning, 1 år
 17. Mötets avslutande


Varmt välkomna!

Styrelsen TKF